Weird Science

Współpraca

Usługi

Chęt­nie podej­muję się udziału i orga­ni­za­cji poka­zów nau­ko­wych z fizyki, che­mii i bio­lo­gii. Pro­wa­dzę także doradz­two w tej mate­rii.

Pro­jek­tuję też wszel­kie doświad­cze­nia szkolne i pro­jekty ucz­niow­skie oraz stu­denc­kie w dzie­dzi­nach fizyki, che­mii i bio­lo­gii. Sto­pień kom­pli­ka­cji pokazu zależy każd­o­ra­zowo od zało­żeń i poziomu zaa­wan­so­wa­nia usłu­go­biorcy.

W razie potrzeby należy pisać na adres e-mail dostępny w dziale kon­takt.

Marek Ples

Aa