Weird Science

C∕2020 F3 (NEOWISE)

Mimo, że tema­tyką związaną z astro­no­mią inte­re­suję się wła­ści­wie od dzie­cińs­twa, to jakoś nie mia­łem nigdy spo­sob­no­ści obser­wa­cji komet gołym okiem. Są one możl­iwe jedy­nie w przy­padku jasnych obiek­tów tego rodzaju. Tak było aż do tego roku, kiedy na naszym nie­bie zawi­tała nie­spo­dzie­wa­nie piękna kometa posia­da­jąca ozna­cze­nie kodowe C/2020 F3 (NEO­WISE).

Wspom­niany obiekt należy do klasy komet dłu­go­o­kre­so­wych, ponie­waż jej okres orbi­talny wynosi 6912 ± 9 lat - i za wła­śnie tyle lat możemy się spo­dzie­wać jej pow­rotu [1]. Została odkryta 27 marca 2020 roku - a więc nie­długo przez tym, kiedy mogli­śmy ją obser­wo­wać gołym okiem - za pomocą tele­skopu kosmicz­nego Neo­wise [2].

Aby uzmy­sło­wić sobie z jak dale­kich rubieży naszego Układu Sło­necz­nego przy­była do nas ta kometa, warto spoj­rzeć na poniższy rysu­nek:

Orbita komety C∕2020 F3 (NEO­WISE) w sto­sunku do orbity Nep­tuna
źródło: https://ssd.jpl.nasa.gov

Orbita oma­wia­nego obiektu - podob­nie jak wszyst­kich komet - jest sil­nie wydłu­żoną elipsą o dużym nachy­le­niu w sto­sunku do eklip­tyki i płasz­czy­zny orbit wszyst­kich pla­net naszego Układu. Półoś wielka jej orbity wynosi około 363 jed­nostki astro­no­miczne, pod­czas gdy ta sama war­tość dla orbity Nep­tuna opiewa jedy­nie na nieco więcej niż 30 jed­no­stek astro­no­micz­nych.

Obser­wa­cja

14.07.2020, około godziny 23:00 - Jaworzno, ogród
warunki miej­skie, wysoki poziom zanie­czysz­cze­nia świa­tłem

Kometa w lipcu była widoczna sto­sun­kowo nisko nad półn­oc­nym hory­zon­tem. Na zdjęciu możemy zoba­czyć piękną komę wokół jądra komety, a także wspa­niały war­kocz gazowo-pyłowy. War­kocz ze zro­zu­mia­łych powo­dów jest zaw­sze zwrócony w kie­runku od Słońca

Fot. 1 - kometa C∕2020 F3 (NEO­WISE)

Foto­gra­fia została wyko­nana jako tzw. one shot, czyli pow­stała bez wyko­rzy­sta­nia dodat­ko­wych tech­nik obra­zo­wa­nia, w szcze­gól­no­ści bez stac­ko­wa­nia. Dzięki temu jest ona zbli­żona do obrazu, który każdy z nas może zaob­ser­wo­wać np. przez mocną lor­netkę.

Układ pla­net i poło­że­nie komety względem nich w dniu obser­wa­cji
źródło: https://ssd.jpl.nasa.gov

Wza­jemne poło­że­nie ciał nie­bie­skich cza­sem łatwiej sobie uzmy­sło­wić na pod­sta­wie ani­ma­cji:

Ilustracja
ani­ma­cja: doda­tek autora, na pod­sta­wie: https://ssd.jpl.nasa.gov

Para­me­try foto­gra­fii 1:

  • czas eks­po­zy­cji: 5s
  • ISO: 2500
  • obiek­tyw: typu zoom (wyko­rzy­stano fmax=250mm)
  • prze­słona: f/4 (najm­niej­sza możl­iwa w przy­padku wyko­rzy­sta­nego obiek­tywu)
  • sta­tyw: lekki, foto­gra­ficzny.

Marek Ples

Aa