Weird Science

Migawki z laboratorium

English ver­sion is here

Aby pozwo­lić Czy­tel­ni­kom na jesz­cze lep­sze zapo­zna­nie się z moimi pra­cami na różn­ych polach, przed­sta­wiam tutaj serię Miga­wek z Labo­ra­to­rium. W celu uła­twie­nia dostępu także Czy­tel­ni­kom z zagra­nicy, zostały one napi­sane po angiel­sku. Niek­tóre z przed­sta­wio­nych tema­tów docze­kały się już wła­snych arty­ku­łów, zaś inne zostaną dokład­niej opi­sane w przy­szło­ści. Każda Migawka - poza pierw­szą, o bar­dziej oso­bi­stym cha­rak­te­rze - zawiera też odpo­wied­nią biblio­gra­fię, uła­twia­jącą dokład­niej­sze zapo­zna­nie się z tema­tem.

***

Kilka słów o popu­la­ry­za­cji nauk ści­słych w ogól­n­o­ści i mojej skrom­nej dzia­łal­no­ści na tym polu:

 1. POP science time!

Wokół bio­lo­gii:

 1. Ento­mo­logy, car­ci­no­logy et cae­tera
 2. Flo­wer under the micro­scope - ana­tomy of Ana­gal­lis arven­sis petal
 3. Micro­bio­logy
 4. Pale­on­to­logy or 'if these fos­sils could talk'
 5. Rea­ding the Gene­tic Code - Mole­cu­lar struc­ture of fer­ro­por­tin and its expres­sion pat­terns in Com­mon Carp Cypri­nus car­pio

Fan­ta­styczny feno­men - samo­or­ga­ni­za­cja:

 1. Self-orga­ni­za­tion in the living world
 2. Self-orga­ni­za­tion in the non-living world

Inży­nie­ria bio­me­dyczna:

 1. Arti­fi­cial blood ves­sel and other medi­cal phan­toms

Warsz­tat elek­tro­niki i fizyki:

 1. Elec­tro­nics - a few exam­ples
 2. Histo­ri­cal expe­ri­ments and appa­ra­tus
 3. Pho­to­gram­me­try as sim­ple but effec­tive 3D scan­ning method

Che­mia - na końcu, ale nie mniej ważna:

 1. From my col­lec­tion of che­mi­lu­mi­ne­scent com­po­unds
 2. The Joy of the Che­mi­cal Syn­the­sis

Marek Ples

Aa