Weird Science

Publikacje

English ver­sion is here

Jed­nym z prze­ja­wów pracy każdej osoby para­jącej się nauką jest dzie­le­nie się z innymi nau­kow­cami i opi­nią publiczną wyni­kami swo­ich dzia­łań - ma to zwy­kle postać pre­zen­ta­cji na łamach cza­so­pism nau­ko­wych lub w cza­sie kon­fe­ren­cji. Poniższa lista zawiera infor­ma­cje na temat prac, których jestem auto­rem lub współau­to­rem. Zostały one wysz­cze­gól­nione w porządku chro­no­lo­gicz­nym i pose­gre­go­wane ze względu na tema­tykę.

Wycho­dząc naprze­ciw Czy­tel­ni­kom pod­jąłem uzgod­nie­nia z wydaw­nic­twami, dzięki którym dużą część moich prac uka­zu­jących się w druku można prze­czy­tać w cało­ści lub we frag­men­tach bez­po­śred­nio na niniej­szej stro­nie.

Przy­datne może być zapo­zna­nie się z kwe­stią praw autor­skich.

Publi­ka­cje w recen­zo­wa­nych cza­so­pi­smach nau­ko­wych oraz wydaw­nic­twach książk­o­wych (kra­jo­wych i między­na­ro­do­wych)

Medy­cyna, bio­me­cha­nika, bio­tech­no­lo­gia:

Wystąpie­nia: kon­fe­ren­cje nau­kowe, kon­gresy, sym­po­zja

Bio­me­cha­nika, medy­cyna:

Dydak­tyka:

Publi­ka­cje w pra­sie popu­lar­no­nau­ko­wej i meto­dycz­nej

Nauki medyczne

Bio­lo­gia:

Che­mia:

Fizyka:

W naj­bliższym cza­sie ukażą się:

Marek Ples

Aa